ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Vote 2018

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคน ! ! !

อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น. 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และศึกษาวิธีการเลือกตั้ง Online ก่อนการใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะ !!!