ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการสู่มหกรรมอาเซียน "ยุเด็กไทย GO AC"

2013 UTCC-go-AC

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการสู่มหกรรมอาเซียนในหัวข้อเรื่อง "ยุเด็กไทย GO  AC" ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 10201 โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมเสวนาที่หมายเลข 02-6976901-02 หรือที่หมายเลขโทรสาร 02-275-2216 หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://department.utcc.ac.th/studentaffairs

     โดยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ของคณะบริหารธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณอุษณีย์ อักษรกาญจน์ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับคณะ) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

- ดาวน์โหลดกำหนดการ -