ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อม

2014 Biz180114

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อม" โดยวิทยากรจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 10201 และโถงกระจก อาคาร 10 ชั้น 2 โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยจำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

** นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.70 สามารถเตรียมรูปและ Resume สำหรับยื่นเอกสารเพื่อสมัครงานกับ SCG ได้ภายในงาน **