เกี่ยวกับคณะ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดและดำเนินการสอนในขั้นปริญญาตรี เริ่มดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2506 ในรูปประกาศนียบัตรหลักสูตร 4 ปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ เป็นหัวหน้าคณะวิชาหรือคณบดีท่านแรก โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารบุคคล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเลขานุการ (หลักสูตร 3 ปี) ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรเดิม โดยวางโครงการสอนไว้เป็น 2 ระดับ คือ โครงการสอนระดับแรก หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี โดยมีความมุ่งหมายให้นักศึกษามีความสามารถพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารระดับต้น (Supervisory Level) และโครงการสอนระดับสูง หลักสูตรเพิ่มเติมอีก 1 ปี เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้วิชาการในระดับปริญญาตรี และให้นักศึกษามีความสามารถพอที่จะดำเนินธุรกิจของตนในฐานะผู้จัดการและประกอบด้วยคุณสมบัติรวมทั้งเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญของผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

ในปีพุทธศักราช 2512 คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการบริหารการเงิน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการบริหารการตลาด มีหลักสูตรการเรียนจนจบหลักสูตรจำนวนอย่างน้อย 120 หน่วยกิต ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พุทธศักราช 2512 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) และระดับอนุปริญญา 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเลขานุการ

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2519 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสอนตามหลักสูตรใหม่ที่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพทั่วไปทางธุรกิจในระดับปริญญาตรีจำนวน 132 หน่วยกิต ทั้ง 4 สาขาวิชา และในปีการศึกษา 2520 คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการเลขานุการ ซึ่งได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2522 คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม
ในปีการศึกษา 2538 คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยา ลัยให้เปิดดำเนินการสอนเพิ่มขึ้น อีก 1 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่เดิมทั้งหมด โดยปรับปรุงทั้งการเพิ่มจำนวนหน่วยกิตเป็น 144 หน่วยกิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพและความต้องการของภาคธุรกิจ

ในปีการศึกษา 2546 คณะบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้งเพื่อให้ทันสมัยและมีความกระชับขึ้น แต่ยังคงหลักการเดิมคือ ทันความก้าวหน้าของวิชาชีพและความต้องการของตลาดงาน โดยดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน 8 สาขาวิชา

ในปีการศึกษา 2548 คณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในปีการศึกษา 2549 คณะบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงสาขาวิชาการจัดการสำนักงานเป็นสาขาวิชาการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเปิดสาขาวิชาใหม่ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาผู้ประกอบการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) และแยกหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกเป็น 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้งเปิดหลักสูตรใหม่ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 เป็นปีการศึกษาแรก

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้โอนย้ายไปอยู่ภายใต้คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย
UTCC School of Business aims to be a leading business school in Thailand

พันธกิจ

ส่งมอบการเรียนการสอนเชิงประยุกต์จากงานวิจัยและประสบการณ์การปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจจากงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

ปรัชญา/ปณิธาน

ทฤษฎียอด ปฏิบัติเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำธุรกิจ
Supreme theory, superb practice, super conscience, surpassing all in business

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพราะเราโดดเด่นด้านชื่อเสียงด้านธุรกิจ
1. อาจารย์มีความรู้ความสามารถจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
2. มีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ด้วยตัวเองถึงในห้องเรียน
3. เป็นมหาลัยเอกชนที่บริษัทระดับชาติและระดับนานาชาติรับยอมรับในการทำงาน
4. มีศูนย์วิจัยทางธุรกิจของตัวเองที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านธุรกิจ

เพราะเราโดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจผู้เรียน
5. หลักสูตรทันสมัยและไม่เหมือนใคร
6. มีสาขาใหม่ๆให้เลือกเยอะ
7. เรียนผ่าน iPad และระบบ online ได้
8. มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาส่วนตัว

เพราะเราโดดเด่นด้านโอกาสที่มอบให้นักศึกษา
9. มีทุนการศึกษาให้หลายประเภทเพื่อเหมาะกับทุกๆความสามารถและความต้องการ
10. มีทุนธุรกิจให้นักศึกษาได้ตั้งตัวและทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
11. มีกิจกรรมหารายได้หรือเพิ่มประสบการณ์จริงให้ทำระหว่างเรียน
12. มีโอกาสได้ไปอบรมความรู้ด้านธุรกิจที่ต่างประเทศกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

เพราะเราโดดเด่นด้านความสะดวกสบายและความสวยงามของสถานที่เรียน
13. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง
14. มีอาคารจอดรถ อาคารออกกำลังกาย สนามกีฬา และร้านค้าชั้นนำในแคมปัส
15. มีห้องสมุด ห้องเรียน และห้องประชุมที่ทันสมัยและครบวงจร

ผู้บริหารคณะ

อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา

อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน: ห้องพักคณบดี คณบริหารธุรกิจ
อาคาร 24 ชั้น 12A
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. Family Business Entrepreneurship and
Service Quality
University of Central Lancashire, UK
ปริญญาโท
M.Sc. International Hotel Management
University of Surrey, UK
ปริญญาตรี
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว(เกียรตินิยมอันดับหนี่ง)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

อาจารย์ ดร. ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

ตำแหน่ง:รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: ห้องพักรองคณบดี คณบริหารธุรกิจ
อาคาร 24 ชั้น 12A
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
D.B.A. ( International Program)
University of the Thai Chamber of Commerce
ปริญญาโท
M.Sc.Manufacturing Systems Engineering
University of Warwick, UK
ปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์

อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์

ตำแหน่ง:รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน:ห้องพักรองคณบดี คณบริหารธุรกิจ
อาคาร 24 ชั้น 12A
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. Marketing (International Program)
Mahidol University
ปริญญาโท
M.M. General Management (International Program)
Mahidol University
ปริญญาตรี
B.B.A. Marketing (International Program)
Mahidol University

อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง

อาจารย์ ดร. อนุฉัตร ช่ำชอง

ตำแหน่ง:รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 24 ชั้น 12A ห้อง 40
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
D.B.A. Business
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท
MB.A Business
University of Southern Colorado, U.S.A.
ปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิริยา ลัคนาวัฒน์

วิริยา ลัคนาวัฒน์

ตำแหน่ง:เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 24 ชั้น 13 ห้อง 24-12A-10
วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เครือข่ายพันธมิตร

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)

ผลงานวิจัย

1. Electroencephalography-based feature extraction using complex network for automated epileptic seizure detection
– อาจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ สุนทรเสรณี
– Expert Systems Volume 34, Issue 3, June 2017, Article number e12211
2. The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value An Application of Structural Equation Modelling
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตตมณีโรจน์
– International Journal of Business Governance and Ethics, Vol.12, Issue 4, 2017 สามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus
3. The Impact of Dividend Policy on Price-earnings Ratio : The Roleof Conditional and Nonlinear Relationship
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตตมณีโรจน์
– Review of Accountion and Finance, Vol.16, Issue 1, 2017 pp. 125-140, เป็นวารสาร Chartered Association of Business Schools (CABS) ระดับ 1* และสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus
4. Does Investor Sentiment Affect Price-earnings Ratios?
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
– Studies in Economics and Finance, Vol.34, No.2, 2017, pp.183-193, Acceptance Date: 15 February 2016
5. Beyond the Equal-weight Framework of the Social Progress Index: Identifying Causal Relationships for Policy Reforms
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
– International Journal of Social Economics, Vol.44, Issue 12, 2017, pp.2336-2350 Acceptance Date: 18 December 2016
6. Workplace Spirituality, Mindfulness Meditation, and Work Engagement
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
– Journal of Management, Spirituality and Religion, Vol.14, Issue 3, pp.216-244, Acceptance Date: January 2017
7. Why Some South Asian Muslims Celebrate Christmas: Introducing ‘Acculturation Trade-off
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
– Journal of Business Research, Vol. 82, 2018 pp.290-299 Acceptance Date: 1 July 2017
8. Mediating Effects of place Attachment and Satisfaction on the Relationship between Tourists’ Emotions and Intention to Recommend
– อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม
– Journal of Travel Research, Vol. 56(8), 2017 pp.1079-1093
9. The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: An Application of Structural Equation Modelling
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
– International Journal of Business Governance and Ethics, Vol.12, Issue 4, 2017
10. The model of corporate social responsibility, organizational commitment and employee green behavior
– Thanita Kongrerk
– UTCC IJBE international Journal of Business and Economics Volume 9 Number 2, December 2017 (17-38)
11. Other dimensions of organization aspects that cause 9oorganization ineffectiveness
– Uachit Thasnapark
– UTCC IJBE international Journal of Business and Economics Volume 9 Number 2, December 2017 (95-102)
12. Working capital manament and profitability of SME in Thailand
– Wanrapee Banchuenvijit
– UTCC IJBE international Journal of Business and Economics Volume 9 Number 2, December 2017 (171)
13. Country Specific Determinants of Foreign Direct Investment in Major ASEAN Countries
– Asst. Prof. Dr. Li Li
– NIDA Business Journal ฉบับที่ 21 ปี 2017
14. Segmenting Meditation Tourists Using Partial Least Squares-Prediction Oriented Segmentation (PLS-POS)
– อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม
– The European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS) 2017 เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ แคนนาดา
15. The Fit Between Depth of Self-Disclosure and self-construal on Consumer Evaluations in Peer-to-Peer Markets
– อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล
– Association for Consumer Research สหรัฐอเมริกา