หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการลงทุน)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship: IDE)

บริหารธุรกิจ การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship: IDE)

รายละเอียดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่)

ศึกษาทางการจัดการการค้าปลีกการนำระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเป็นสากล มาใช้ในการพัฒนาการค้าให้ทันสมัยต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการการค้าปลีก และเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (OnCampus)

CEO MBA ภาคปกติ / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์

– กลุ่มวิชาการจัดการ

– กลุ่มวิชาการตลาด

– กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

– กลุ่มวิชาการเงิน

– กลุ่มวิชาการประกอบการ

– กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ

– กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

– กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว

– กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA) (เรียนเฉพาะวันเสาร์)

– Innovative Essential Management (IE)

รายละเอียดหลักสูตร

– Innovative Marketing (IM)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA) (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

– Management for Executive (ME)

รายละเอียดหลักสูตร

– Entrepreneurial Marketing (EM)

รายละเอียดหลักสูตร

– Alpha MBA

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Online)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุ เหลืองลออ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุ เหลืองลออ

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

Screenshot_117

รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ

อาจารย์ ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์

ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรส ศรีสุตโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรส ศรีสุตโต

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. พิศมร กิเลนทอง

อาจารย์ ดร. พิศมร กิเลนทอง

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. กิตตินันท์ พันธุมสุต

อาจารย์ดร. กิตตินันท์ พันธุมสุต

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง

อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์

อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม

อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ เอื้อจิต ทัศนะภาคย์

อาจารย์ เอื้อจิต ทัศนะภาคย์

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา วิริยะพิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา วิริยะพิพัฒน์

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล

อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ จินตนา แววศรีเพริด

อาจารย์ จินตนา แววศรีเพริด

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์สมลักษณ์ กลิ่นแก้วบุญวงศ์

อาจารย์สมลักษณ์ กลิ่นแก้วบุญวงศ์

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผศ.ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

ผศ.ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ปวีณา นิลพงษ์

อาจารย์ปวีณา นิลพงษ์

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม

อาจารย์ เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤทธิ์ เทศจีบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤทธิ์ เทศจีบ

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์เวชยันต์ ช่วยชูวงษ์

อาจารย์เวชยันต์ ช่วยชูวงษ์

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

อาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสอาด

อาจารย์ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสอาด

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.นารี วงศ์เลิศคุณากร

ดร.นารี วงศ์เลิศคุณากร

กลุ่มวิชาการจัดการ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพรวพรรณ อินทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพรวพรรณ อินทรเกษม

กลุ่มวิชาการเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด

กลุ่มวิชาการเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย

อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย

กลุ่มวิชาการเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

กลุ่มวิชาการเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์

กลุ่มวิชาการเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

กลุ่มวิชาการเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์

อาจารย์ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์

กลุ่มวิชาการเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ บุษรา เอื้อจิระพงษ์พันธ์

อาจารย์ บุษรา เอื้อจิระพงษ์พันธ์

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เลขมาศ

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เลขมาศ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี

อาจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ศศิธร ศรีสุข

อาจารย์ ศศิธร ศรีสุข

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดวงใจ กัมพลานุวัตร

อาจารย์ ดวงใจ กัมพลานุวัตร

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข

อาจารย์ ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา

อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์

อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ณัฐสรณ์ เกตุประภากร

อาจารย์ ณัฐสรณ์ เกตุประภากร

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล

อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Li Li

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Li Li

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล

อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
[email protected]

เพิ่มเติม