หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship: IDE)

บริหารธุรกิจ การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship: IDE)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (OnCampus)

CEO MBA ภาคปกติ / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์

– กลุ่มวิชาการจัดการ

– กลุ่มวิชาการตลาด

– กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

– กลุ่มวิชาการเงิน

– กลุ่มวิชาการประกอบการ

– กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ

– กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

– กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว

– กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA) (เรียนเฉพาะวันเสาร์)

– Innovative Essential Management (IE)

รายละเอียดหลักสูตร

– Innovative Marketing (IM)

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA) (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

– Management for Executive (ME)

รายละเอียดหลักสูตร

– Entrepreneurial Marketing (EM)

รายละเอียดหลักสูตร

– Alpha MBA

รายละเอียดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Online)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุ เหลืองลออ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุ เหลืองลออ

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
wisanu_l@yahoo.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
napawan.kananurak@gmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
gun_ind@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
siwo191@hotmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
praneee@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ

อาจารย์ ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
s_prathanporn@yahoo.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
siripan_dee@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์

ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
sirirat_rat@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
tnuch7@gmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรส ศรีสุตโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรส ศรีสุตโต

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
drsawarossri1@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. พิศมร กิเลนทอง

อาจารย์ ดร. พิศมร กิเลนทอง

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
pitsamorn@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. กิตตินันท์ พันธุมสุต

อาจารย์ดร. กิตตินันท์ พันธุมสุต

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด
kittinand_ban@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง

อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
anuchat_c@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์

อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
apussadee@gmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ajarnthanita@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
foosiri@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
dr.phusit@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม

อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
piyaratutcc@yahoo.com.au

เพิ่มเติม

อาจารย์ เอื้อจิต ทัศนะภาคย์

อาจารย์ เอื้อจิต ทัศนะภาคย์

กลุ่มวิชาการจัดการ
uachitt@yahoo.com

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

กลุ่มวิชาการจัดการ
thongtippha@gmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา วิริยะพิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา วิริยะพิพัฒน์

กลุ่มวิชาการจัดการ
nipa_wir@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล

อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล

กลุ่มวิชาการจัดการ
supaporn_ve@yahoo.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ จินตนา แววศรีเพริด

อาจารย์ จินตนา แววศรีเพริด

กลุ่มวิชาการจัดการ
Jintana_Vae@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์สมลักษณ์ กลิ่นแก้วบุญวงศ์

อาจารย์สมลักษณ์ กลิ่นแก้วบุญวงศ์

กลุ่มวิชาการจัดการ
somluckklin@yahoo.com

เพิ่มเติม

ผศ.ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

ผศ.ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

กลุ่มวิชาการจัดการ
iamthanoot@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ปวีณา นิลพงษ์

อาจารย์ปวีณา นิลพงษ์

กลุ่มวิชาการจัดการ
pavena20@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม

อาจารย์ เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม

กลุ่มวิชาการจัดการ
yaowalakutcc@hotmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤทธิ์ เทศจีบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤทธิ์ เทศจีบ

กลุ่มวิชาการจัดการ
pharit_the@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์เวชยันต์ ช่วยชูวงษ์

อาจารย์เวชยันต์ ช่วยชูวงษ์

กลุ่มวิชาการจัดการ
bomkae@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

อาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

กลุ่มวิชาการจัดการ
suthawan.chi@gmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา

กลุ่มวิชาการจัดการ
panita_sur@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสอาด

อาจารย์ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสอาด

กลุ่มวิชาการจัดการ
angsuthon_sri@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ดร.นารี วงศ์เลิศคุณากร

ดร.นารี วงศ์เลิศคุณากร

กลุ่มวิชาการจัดการ
naree_won@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพรวพรรณ อินทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพรวพรรณ อินทรเกษม

กลุ่มวิชาการเงิน
prawphun@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด

กลุ่มวิชาการเงิน
pmahamad2003@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย

อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย

กลุ่มวิชาการเงิน
ajarnying@hotmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

กลุ่มวิชาการเงิน
wanrapee_ban@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์

กลุ่มวิชาการเงิน
boonlert_jit@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

กลุ่มวิชาการเงิน
lalita_hon@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์

อาจารย์ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์

กลุ่มวิชาการเงิน
tousawat@riped.org

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
asawin_pas@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ บุษรา เอื้อจิระพงษ์พันธ์

อาจารย์ บุษรา เอื้อจิระพงษ์พันธ์

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
budsara.e@hotmail.com

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เลขมาศ

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เลขมาศ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
laddawan_l@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี

อาจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
sultornsanee@gmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
suvaroj@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ศศิธร ศรีสุข

อาจารย์ ศศิธร ศรีสุข

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
sasithorn_sri@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดวงใจ กัมพลานุวัตร

อาจารย์ ดวงใจ กัมพลานุวัตร

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
duangjai_kum@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข

อาจารย์ ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
saengdow_pra@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
researchmaker@hotmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา

อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
rawida@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
sakdipon_jua@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์

อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
jaratchwahn@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
ajtidarat@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
supasan_pre@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ณัฐสรณ์ เกตุประภากร

อาจารย์ ณัฐสรณ์ เกตุประภากร

อาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ
nuttasorn_ket@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล

อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
jakarinsrm@yahoo.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
rojanasak@hotmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Li Li

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Li Li

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
lihuandai@yahoo.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
nattapan@gmail.com

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล

อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล

อาจารย์หลักสูตรนานาชาติ
Sumitra_aus@utcc.ac.th

เพิ่มเติม